Html code will be here

ÕPPIMISOSKUSE KOOLITUS

010 Põhiõppekavad
EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Koolituse lõpuks on õppija teadlik õppimise vajadusest ja on motiveeritud jätkama oma õppeteed.
ÕPIVÄLJUNDID
Kursuse lõppedes kursuslane:
oskab püstitada isiklikke õppeeesmärke lähtudes oma arengu prioriteetidest
mõistab elukestvaõppe tähtsust
oskab märgata põhilisi takistusi õppimises
valdab tulemusliku õppimise võtteid
valdab reflektsiooni viise
parandas oma esinemis- ja kommunikatsioonioskuseid
abivajaduse tunnetamisel pöördub spetsialistide poole (õppenõustaja, psühholoog, karjäärinõustaja)
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Peamine sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid: 1.madala haridustasemega inimesed 2.vanemaealised inimesed 3.majanduslikult mitteaktiivsed elanikud 4.madala haridustasemega väikelastevanemad 5.vähe tasustatud või madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötajad 6.riigikeele- ja võõrkeelteoskuseta inimesed.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

Õppekeskkond:
Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 16 inimest.

Õpe viiakse läbi kaasaegsetes seminariruumides, kus õppimine on meeldiv. Ruumipaigutus toetab õppijate aktiivset osalemist ja dialoogi õppijate ja koolitaja vahel.

Õppevahendid: Kasutatakse kohapealset õppetehnikat (arvuti, dataprojektor, kontoriseadmed, pabertahvel jm) ja teisi õppimist toetavaid õppematerjale. Õppijatele tagatakse esmased kirjutusvahendid.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid:
Auditoorne töö, ühised sündmused, õpinõustamine, õppefestival. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub kord nädalas (6 akadeemilist tundi päevas).
Metoodika:
Koolitusel kombineeritakse paindlikult erinevaid meetodeid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus: arutelud, töö paarides ja gruppides, ülesannete lahendamine, osalejate esinemised, parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüs. Igal osalejal on võimalus ja tingimused kaasa mõelda, oma arvamust välja öelda ja analüüsida oma teadmisi ja kogemusi õpitulemuse saavutamiseks. Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. Koolitus on õppijates loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv. Õppetöö on kvaliteetne, paindlik, mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestav.
ÕPPESISU
66 akadeemilist tundi, millest 38 tundi on auditoorset tööd, 24 tundi praktikatööd („Everyone is learning" festival ja oma õppetee kavandamine) ja 4 tundi iseseisvat tööd (oma meistriklassi ettevalmistamine).
6 tundi CONNECTOR: õppesündmus koolitajate ja õppijate jaoks
CONNECTOR ühendab täiskasvanute koolitajaid ja õppijaid selleks, et arutada täiskasvanute hariduse väljakutseid. Connector on esimene kohtumine selleks, et mõtestada ja läbi arutada täiskasvanuhariduse tähtsust, koolitaja ja õppija rolli ja vastutust, inimeste- ja kultuuridevahelise koostöö vajalikkust tänapäeval. Püüame kasutada seda aega selleks, et saada inspiratsiooni koolituse jaoks. Mõtleme ja loome koos.

3 tundi Elukestva õppe tähtsus
Mis on õppimine?
Inimese peaaju struktuur ja eripärad
Mälu
21. sajandi tööturg
21. sajandi pädevused

3 tundi Isiklike õppeesmärkide püstitamine

Milline õppija ma olen?
Kuidas mul on lihtsam õppida?
Minu õppimisstiilid ja õpistrateegiad
Individuaalne õppeplaan

3 tundi Takistused õppimises
Tundmatud sõnad
Takistavad faktorid õppimisel
Nõrk side reaalse eluga
Liiga kiire edasiliikumine
Prokrastinatsioon

7 tundi Tulemusliku õppimise tehnoloogia

Tulemuslikkuse tõstmise ja prokrastinatsiooni ületamise võtted
Koostöö teiste õppijatega

4 tundi Informatsiooni otsing ja õppija eetika
Informatsiooni otsingu meetodid
Eetikapõhimõtete järgimine
Digipädevus

6 tundi Esinemine ja kommunikatsioon
Avalik esinemine
Eduka kommunikatsiooni tehnikad
Kuidas ületada stressi ja esinemispalaviku enne olulisi sooritusi

2 tundi Refleksioon
Reflektsiooni viisid

16 tundi Oma õppetee kavandamine
Koolituse ja osaleja edasiste õppeplaanide seosed, VÕTA, edasiste õppevõimaluste analüüs. Õppetöö võib toimuda nii koolituse läbiviimise kohal kui ka virtuaalselt (skype).

4 tundi Praktiline lõpuseminar
Koolituse hindamine, oma tulemuste esitamine

4 tundi Iseseisev töö: "Everyone is learning" festivali ettevalmistamine
Oma meistriklassi ettevalmistamine

8 tundi "Everyone is learning" festival
Õppimisoskuse kursuse õppijad saavad osaleda koolitaja rollis ja kaasata rohkem inimesi õppimisprotsessi. Festival toetab kogukonna initsiatiivi, õppimishimu, koostöö ja dialoogi tugevdamist. Festivali jooksul loome innustava ja toetava multikultuurse keskkonna, kus õppimine on rõõmus ja väärtuslik igas eas ning igaühel on võimalus proovida ennast nii õppija kui ka õpetaja/korraldaja rollis.

Koolitajad
M.A. Georgi Skorobogatov
Andragoogika magister, Tallinna Ülikooli õppejõud, täiskasvanute koolitaja, tase 7; ETKA Andras täiskasvanute koolitaja kutsete hindamiskomisjoni liige.
Jelena Lohmatova
Koolituse koordinator, 7. taseme täiskasvanute koolitaja, ETKA Andras juhatuse liige, Eesti täiskasvanute õppe Aasta koolitaja (2014), mentor, rahvusvaheliste projektide juht täiskasvanute hariduse alal, (õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine Euroopa Liidu riikides, uute õppematerjalide koostamine, uute õppevormide rakendamine)
Galina Kušanova
Täiskasvanute koolitaja (tase VII), rahvusvaheliste projektide koordinator, koolitaja ja mitteformaalse õppe spetsialist. Hariduselt Galina on kultuuriloolane, täiendavalt on saanud ka vene keele kui võõrkeele, poola ning inglise keele õpetamise koolituse ja kogemuse, on õpetanud ülalnimetatud võõrkeeli nii täiskasvanutele kui ka lastele. Praegu, tema tegevus peamiselt keskendub täiskasvanute õppijate toetamisel, koolitamisel, juhendamisel ja õpiränneteks ette valmistamisel (praktiliselt, keeleliselt ja kultuuriliselt). Viimaste aastate jooksul Galina on koordineerinud rahvusvahelisi projekte programmides: Grundtvig, Youth in Action, Erasmus+, Nordplus, ESF.
Valeria Lavrova
Ürituste korraldaja, täiskasvanute koolitaja tase 6, koolituste koostaja ja koolitaja (21. sajandi oskused, kommunikatsioon, kollaboratsioon, kreatiivsus, kriitiline mõtlemine). Emotsionaalse intellektri treener, "Free of Bylling" õppekava treener. Hariduseprojektide mentor. Ühiskonnategelane.
Õppe töö sisu aluseks olevate õppematerjalide loend
Peterson, K.; Kolb A.D. How you learn is How you live. Using Nine Ways of Learning to Transform Your Life. Berret-Koehler Publishers, Inc., 2017

Novak D. J., Gowin D. B. Learning how to learn, 1984

Novak D. J. Learning, Creating, and Using Knowledge, 2010

LeFever, L The art of explanation, 2012

Atlas of Emerging Jobs: http://atlas100.ru/en/

Interaktiivsed õppematerjalid väljatöötatud Eesti elukestva õppe strateegia 2020 ja uuringu OSKA alusel (autorid: Jelena Lohmatova, Galina Kušanova, Julia Dem)

IN-LEARNING: Reflection tools for supporting individual learning paths of adults, 2017

The Human Brain Science Discovery:
www.youtube.com/watch?v=dzyxSgLtyRM

TED Talks
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Hindamismeetod: Osaleja tööde portfoolio

Hindamiskriteeriumid: Osaleja on koostanud portfoolio vähemalt 5 koolituse kestel tehtud tööga:
- individuaalne õppeplaan,
- reflektsiooni töölehed (2),
- testid (2).

Hindamismeetod:Suuline vestlus

Hindamiskriteeriumid: Osaleja oskab püstitada isiklikke õppeeesmärke lähtudes oma arengu prioriteetidest;
- oskab märgata põhilisi takistusi õppimises;
- valdab tulemusliku õppimise võtteid;
- valdab reflektsiooni viise.

Hindamismeetod: Meistriklass

Hindamiskriteeriumid: Osaleja viib läbi oma meistriklassi „Everyone is learning" festivali jooksul.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Koolitajad on kvalifitseeritud täiskasvanute koolitajad (vähemalt tase 6), kellel on olemas varasem kogemus õpioskuste arendamisega seotud koolituste läbiviimisel.
Contact
Jelena Lohmatova
CEO
Phone: + 375 512 09 98
E-mail: jelena.lohmatova@vestifex.com