01.09.2021 – 31.08.2022

Naudime õppimist rännates

Erasmus+ KA1
Käesoleva projektiga soovime pakkuda 24 vähemate võimalustega ja madala haridustasemega õpioskuse koolitust lõpetanule võimaluse seada endale uusi väljakutseid ning saada õppe- ja töövarju kogemusi välismaal rahvusvahelises

keskkonnas. Projekti fookuses on osalejate õpioskuste rakendamine rahvusvahelises keskkonnas ja nende edasine arendamine. Näeme selle võtmepädevuse prioriteetseks konkurentsivõime tõstmiseks ja elukestvas õppes osalemiseks, kuna oskus õppida on tihedalt seotud enesetunnetuse, õpiprotsessi teadvustamise ja enesehinnanguga ja selle omandamine mõjutab juba teisi võtme- ja erialaseid pädevusi.
Projekti meeskonnal on 2 peamist eesmärki:

  • Õpioskuste koolituste lõpetanute õpirännete korraldamine nende konkurentsivõime tõstmiseks - 3 õpirännet kaasates kokku 24 täiskasvanud õppijat.
  • Organisatsiooni suutlikkuse suurendamine pakkumaks kvaliteetseid, paindlike ja õppija-keskseid õpirändeid täiskasvanute konkurentsivõime tõstmiseks.

Projekti raames kavatseme ellu viia 3 õpirännet kaasates 24 osalejat ja 6 koolitajat. Iga õpiränne kestab 6 päeva, millest 2 päeva sisaldavad töövarjutamist vastavalt osalejate isiklike ja tööalase vajadustele ja huvidele. Õpe toimub nii digitaalselt kui ka sihtriikides kohapeal.

Õpirände täpne tegevuste kava sihtriigis planeeritakse peale osalejate valikut vastavalt osalejate vajadustele, kogemustele ja huvidele ja sisaldavad järgmised kohustuslikke elemente:

Elukestev õppimine kui mõtteviis
Õppimise mõtestamine
Informatsiooni otsing ja kriitiline mõtlemine
Enesejuhtimine
Enesereflekstioon
Teadveloleku-praktikad enda heaolu ja vaimse võimekuse eest hoolitsemiseks
Koostöö grupikaaslastega ja inimestega väljaspoolt oma õppeeesmärkide saavutamiseks
Ajaplaneerimine
Oma edasise arengu kavandamine
Enesehindamine ja tagasiside

Projekti tegevuste tulemusena on kasvanud osalejate teadlikkus haridustee jätkamise võimalustest ning paranenud valmisolek ja suutlikkus kohaneda tööelus ja ühiskonnas toimuvate muutustega. Paranenud oskused ja suurenenud valmisolek edaspidi elukestvas õppes osaleda suurendab täiskasvanute paindlikkust tööturul.

Suureneb koolitajate valmisolek ja toimetulek madalamate oskustega täiskasvanute sihtgrupiga tegelemisel ja nende õppimisoskuste arendamisel.

Suureneb ka organisatsiooni suutlikkus pakkuda kvaliteetseid, paindlikud ja õppija-keskseid õpirändeid täiskasvanute konkurentsivõime tõstmiseks.
Projekt on rahastatud
Kontakt
Galina Kušanova
Projektijuht
Phone: + 372 556 290 94
E-mail: galina.kushanova@gmail.com
Keep in touch!
+372 512 0998
learning@vestifex.com
Tuleviku 7 Narva, Estonia