Html code will be here

Dokumendid
Kvaliteedi tagamise alused
1. ÜLDSÄTTED

1.1 Vestifex Koolitus lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, täiskasvanute koolitaja eetikakodeksist, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

1.2 Vestifex Koolitus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku koolitusi nii Eestis kui ka välismaal.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest. Vestifex Koolituse töö põhiväärtused: empaatia, armastus, usaldusväärsus, kõrge kvaliteet. Koolituste läbiviimisel lähtume andragoogika põhimõtetest: võrdsus, partnerlus, praktilisus, tolerantsus, iseseisvus, akviivne osalus.


2. SIHTRÜHMAD JA NENDE KOOLITUSVAJADUSED

2.1 Vestifex Koolitus koolituste sihtrühmad jagunevad neljaks: täiskasvanute koolitajad, koolide õpetajad, alustavad ettevõtjad, teised täiskasvanud õppijad.

2.1.1 Olenevalt kursusest on teatud kursustel osalemiseks tarvis osaleja poolt sülearvuti olemasolu.

2.1.2 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

2.1.3 Enne koolituse algust analüüsime konkreetse osaleja ja õpperühma õpivajadusi, juhindudes koolituse sisust ja eesmärkidest. Toetame õppijaid individuaalsete õpieesmärkide kirjeldamisel, aidates ühitada neid õppekavast tulenevate eesmärkidega.3. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD


3.1. Vestifex Koolitus viib läbi koolitusi oma õpperuumides või koolituse tellija poolt pakutud kohas, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.

3.2. Kujundame õpikeskkonda, rakendades erinevaid võtteid õppimist toetava füüsilise ja sotsiaalse keskkonna loomiseks.

3.3 Koolituste õpperuumide ettevalmistamisel lähtume sellest, et õppijatel oleks meeldiv seal õppida: ruum peab olema rõõmus ja värviküllane, piisavalt õhku ja liikumisruumi, mitte liiga külm ega liiga palav, hea valgustus võrdselt üle ruumi, mugavad toolid ja hea paigutus, vajalikud õppevahendid.

3.4 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

3.5 Igal koolitusel on tagatud osalejatele koolitusjärgne abi. Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni, Skype, Google Hangouts või auditoorsete konsultatsioonide kaudu.

3.6 Vestifex Koolitus tagab igale koolitusest osalejale kohvipause.4. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 Vestifex Koolitus õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õpiväljundid;

4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

6) õppe sisu;

7) õppekeskkonna kirjeldus;

8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.5. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD


5.1 Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.2 Koolitajad peavad jagama andragoogika põhimõtteid ja vastama täiskasvanute koolitaja vähemalt tase 6 kutsestandardi nõudmistele.

5.3 Koolitaja esitab Vestifex Koolitus direktorile peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.


6. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

6.1 Vestifex Koolitus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt või suuliselt (fikseeritakse koolituse korraldaja poolt kirjalikult).

6.2 Vestifex Koolitus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon, aadress, hariduse tase ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.
Õppekorralduse alused
ÜLDSÄTTED

1.1. OÜ Vestifex (12048621) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutus Vestifex Koolitus (edaspidi kool) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3. Õppetöö toimub kas Vestifex Koolituse ruumides, rendivates või koolituse tellija ruumides vastavalt vajadusele.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena terve aasta jooksul. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6 Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.

1.7 Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.

1.8 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

1.8.1 õppekava nimetus;

1.8.2 õppekavarühm;

1.8.3 õpiväljundid;

1.8.4 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.8.5 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.8.6 õppe sisu;

1.8.7 õppekeskkonna kirjeldus;

1.8.8 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.8.9 lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid;

1.8.10 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus;

1.8.11 sihtgrupp;

1.8.12 viide kutsestandardile ja selle kutsetasemele või õppekavale ning neis sisalduvate kompetentside loetelule.

1.10 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

1.11 Õppimine Vestifex Koolitusel on õppijakeskne. Koolitustel kombineeritakse paindlikult erinevaid metoodikaid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus: arutelud, töö paarides ja gruppides, ülesannete lahendamine, osalejate esinemised, parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüs. Igal osalejal on võimalus ja tingimused kaasa mõtelda, oma arvamust välja öelda ja analüüsida oma teadmisi ja kogemusi õppetulemuse saavutamiseks. Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. Koolitus on õppijates loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv.ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

2.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel (learning@vestifex.com) või telefoni teel (5120998).

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (learning@vestifex.com), telefoni teel (5120998) või Facebooki kaudu - https://www.facebook.com/vestifexkoolitus.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra või motivatsioonikirjade alusel (vastavalt konkreetse kursuse tingimustele).

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE

4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimene tund oma allkirjaga registreerimislehel allkirjastades ühtlasi õppija ja kooli suhteid reguleeriva sellekohase lepingu.KOOLITUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD

5.1 Õppija võetakse kursusele isikliku sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Erakooli vastuvõtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õppija või klientfirma esindaja koolitusleping, millele kantakse koolituse nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.

5.2 Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

5.3 Õppija on lõpetanud valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase vestluse või eksami.

5.4 Vestluse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Vestifex Koolituse tunnistuse.

5.5 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.ÕPPEMAKSU KEHTESTAMISE, SELLEST VABASTAMISE JA ÕPPEMAKSU SOODUSTUSTE NING ÕPPETOETUSTE ANDMISE ALUSED JA KORD

6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.

6.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel kas enne koolituse algust või iga kuu lõpus vastavalt konkreetse koolituse tingimustele. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.5 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.6 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.KOOLITUSEST LOOBUMINE


7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja (learning@vestifex.com) või telefoni teel (5120998).

7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

7.5 Juhul kui õpilane on tasunud 10% ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest koolist mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata.

7.6 Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.KOOLITUSE KATKESTAMINE

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, pikaajaline lähetus vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED


9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1 saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist või koolituslepingu sõlmimist;

9.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.1 nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;

9.1.3 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

9.1.4 saada kursuse lõpus vestluse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

9.2.3 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

9.2.4 Õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONINÕUDED

10.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. Võimalusel on kaasatud kvalifitseeritud täiskasvanute koolitajad.VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

11.1 Kooli ja Õppija/koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Viru maakohtus.

Keep in touch!
+372 512 0998
learning@vestifex.com
Tuleviku 7 Narva, Estonia