2020 - 2022

Be creative! - Enhancing soft skills while performing

Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projekt täiskasvanute hariduse ja loovuse valdkonnas.
Projekti eesmärk on koolitajate ja täiskasvanute jõustamine läbivate oskuste mõistmisel ning sellel põhineval tegutsemisel. Läbivaid oskusi mõistetakse projektis kui iseloomuomadusi või sotsiaalseid oskusi, mis on vajalikud toimetulekuks töös ja elus.

Täiskasvanute koolitajad ja juhendajad võivad mängida keskset rolli, pakkudes õppijatele teadmisi ja praktilist teavet, mis aitab neil väljakutsetest aru saada ja tegutseda aktiivsete kodanikena oma kohalikes kogukondades olgu siis individuaalselt või teistega koos.

Selleks töötavad juunist 2021 kuni maini 2023 partnerid seitsmest Euroopa riigist:

1. andragoogilise meetodi ja koolitajatele mõeldud koolitusressursside loomisel, mis võimaldaks neil luua kultuuritegevusi (eriti elava etenduse tegevusi ja tehnikaid), kasutades osalevaid, võimestavaid ja emantsipeerivaid koolitusjärjestusi;

2. kui koolitajad on koolitanud, juhendavad nad haavatavaid täiskasvanud õppijaid (lõplikke abisaajaid), et nad suudaksid parandada ja mobiliseerida oma läbivaid oskusi ühiskonna integreerimiseks.

Koos lõplike abisaajatega töötatakse kolme põhiaspekti kallal:

1. Kuidas tutvustada ennast läbi etenduskunstide / jutustamise..., et luua paberil, kuid eelkõige audio-/videokavaga CVd;
2. Põlvkondadevaheline töö päritoluga (perekond, keskkond jne) = töö eneseteadmisega (oma olemus / oma varad) ja enesekindlusega eduka kutsealase orienteerumise jaoks / kohandatud oma isiksuse, soovide ja tugevustega.
3. Väärtuslike tehniliste oskuste omandamine ja võrgustiku loomine.

Erilist tähelepanu pööratakse siiski järgmistele pehmetele oskustele: suhtlemine, kohanemisvõime, probleemide lahendamine, meeskonnatöö, kriitiline mõtlemine, konfliktide lahendamine ja juhtimine.

Projekti eesmärgid

Projekti eesmärk on toetada kõigi inimeste võimalusi omandada ja arendada sotsiaalseid pädevusi, et edendada tööalast konkurentsivõimet, sotsiaalhariduslikku ja isiklikku arengut ning osalemist ühiskondlikus ja sotsiaalses elus.

Seega toetab ja tugevdab see kõigi inimeste võtmepädevuste, sealhulgas kriitilise mõtlemise ja loovuse, kunstialase koostöö ja õppimispädevuse arendamist kogu elu jooksul.

Lisaks sellele aitavad projekti "Be creative!" partnerid kaudselt kaasa täiskasvanuhariduse spetsialistide pädevuste laiendamisele ja arendamisele, parandades samal ajal meetodeid ja vahendeid innovaatiliste lahenduste tõhusa kasutamise kaudu: androgoogika meetodi ja koolitusressursside loomine võimaldab neil luua osaluslike, võimestavate ja emantsipeerivate koolitusjooniste loomist.

See aitab kaasa ka järgmistele valdkondadele:

a) Euroopa uus kultuurivaldkonna tegevuskava - COM (2018) 267 -, milles tunnistatakse Euroopa ees seisvaid sotsiaalseid ja poliitilisi väljakutseid ning mille eesmärk on aidata kaasa Euroopa ühtekuuluvusele ja integratsioonile kultuuri kaudu. Tegevuskava esimene eesmärk on kasutada kultuuri jõudu sotsiaalse ühtekuuluvuse ja heaolu saavutamiseks. "Kunstisektor on tõenäoliselt ainulaadne oma panuse poolest Euroopa innovatsioonivõime suurendamisse ja selle poolest, et selle tegevust juhib spetsialiseerunud tööjõud, kes on väga liikuv üle riigipiiride," dixit COM (2018) 267.

b) uuendatud Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava nõukogu poolt haridus- ja koolituskavas 2020 määratletud nelja strateegilise eesmärgi raames :

- parandada täiskasvanute võimalusi, sõltumata nende soost, pääseda igal eluperioodil ligi kvaliteetsetele õppimisvõimalustele, et edendada isiklikku ja ametialast arengut, mõjuvõimu suurendamist, kohanemisvõimet, tööalast konkurentsivõimet ja aktiivset osalemist ühiskonnas;

- töötada välja uus lähenemisviis täiskasvanuharidusele ja -koolitusele, mis keskendub õpitulemustele ning õppijate vastutusele ja iseseisvusele;

- suurendada täiskasvanute teadlikkust sellest, et õppimine on elukestev ettevõtmine, mida nad peaksid oma elu jooksul regulaarselt jätkama, eriti töötuse või karjäärimuutuste ajal;

- soodustada tõhusate elukestva nõustamise süsteemide arendamist.

Projektipartnerid töötavad õppimisvõimaluste pakkumise parandamise ja laiendamise nimel, pakkudes sihtrühma õppimisvajadustele kohandatud paindlikke õppimisvõimalusi ning väärtustades mitteformaalse ja informaalse õppimise kaudu omandatud pädevusi.
Projekti väljundid

Be creative! projekti partnerite eesmärk on välja töötada 4 peamist õppeväljundit:

- Koolituskomplekt, saadaval 7 keeles:

Komplekt koosneb koolitusprogrammist ja praktiliste vahendite kogumist, sealhulgas õpetamismeetodid, lähenemisviisid ja materjalid koolitajatele. Eesmärk on vastata kultuuri kaudu lõimumise ja kaasamise väljakutsetele koolitustegevuses. Koolituskomplekt sisaldab materjale, mis on kohandatud projektis osalejate ja kasusaajate erivajadustele.

- Koolitaja käsiraamat, mis on saadaval 7 keeles:

Käsiraamat sisaldab põhimõisteid, määratlusi ja uuenduslikke metoodilisi lähenemisviise kunsti ja kultuuri kasutamiseks klassiruumides ning mitteformaalsetes ja informaalsetes õppekeskkondades. Muuhulgas selgitatakse, kuidas saab koolituskomplekti ja selle ressursse tõhusalt kasutada ühtse koolitusprogrammi elluviimiseks.

- Koolitusrajad, samuti saadaval 7 keeles:

Koolitusrajad kavandatakse ja kohandatakse projekti kasusaajate vajadustele, võimaldades täiendada nende kogemusi ja oskusi, võttes arvesse praktilist kasutusvalmis veebipõhist või paberkandjal portfooliot. See võimaldab õppijatel kokku panna kogu info oma õppimise kohta: nad mitte lihtsalt ei kirjelda seda, vaid analüüsivad oma õpiväljundeid, selgitades nende ees seisvaid raskusi, valitud meetodite eeliseid, oskusi, mida nad saaksid teistesse olukordadesse üle kanda.

Portfoolio Be creative! rajad näitavad tõendeid õppija pädevuste arendamise kohta. Õppija peab tõendama oma professionaalset arengut, valides sellele arengule viitavad jäljed. Need jäljed võivad olla erineval kujul:
- teda inspireerinud ressursid: lugemismaterjalid, veebisaidid …;
- koolitustega seotud isiklikud materjalid (tegevuste kirjeldused, koolituste ettevalmistamine, harjutused jne);
- sisuga seotud teaduslikud viited (analüüsivõrk, võrdlusmudel …);
- isiklikud illustratsioonid, nt videod, heliribad, pildid, kunstilavastused jne.

See tööriist paneb õppijad pikas perspektiivis oma õpitu mobiliseerima ja ühendama ning annab neile võimaluse olla aktiivne keeruliste kunstiülesannete täitmisel, et parandada oma pehmeid ja läbivaid oskusi.

- E-õppe platvorm, saadaval 7 keeles:

Be creative! e-õppe platvorm on avatud õppesüsteem, kuhu projektimaterjalid üles laaditakse ja tehakse kättesaadavaks. See on suunatud nii õppijatele kui ka koolitajatele teadlikkuse tõstmiseks ja teadmiste arendamiseks erinevatest elementidest, mis on seotud kultuuritegevuse kasutamisega koolitusprotsessides interaktiivsete õppeelementide (nt stsenaariumid, infograafika, videod ja/või mängimine) kaudu.

Õppeplatvormil on mitu funktsiooni, mis aitavad saavutada järgmisi projekti peamisi eesmärke:

- avatud haridusressursside hoidla, mis pakub võrguruumi hõlpsaks ja tasuta juurdepääsuks projekti raames välja töötatud väljunditele;
- reklaamimeedia, et informeerida projektist, selle tegevustest ja väljunditest, tagamaks maksimaalne teavitamine, pikem mõju ja jätkusuutlikkus;
- võrgustikutööriist, mida jagavad osalejad, sidusrühmad ja muud huvitatud organisatsioonid eesmärgiga mitmekordistada teavitamise ja kasutamise mõju;
- levitamiskeskus: asjakohase teabe, sisu, ressursside ja metoodika allikas kultuuritegevuse kasutamiseks koolitustes, mis käsitlevad haavatavate täiskasvanute sisemist integreerimist eesmärgiga suurendada teadlikkust selle asjakohasusest ja kasulikkusest.
Partnerid

Association de Gestion des Fonds Européens - AGFE https://www.agfe95.eu/
CIEP www.ciep.be
Instituto para el Fomento del Desarrollo y la formación – Infodef www.infodef.es
Center for Social Innovation - CSI https://csicy.com/
Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk - MIR www.mirnett.org
Manisa İl Milli Eğitim Mudurluğu https://manisa.meb.gov.tr/
OÜ Vestifex www.vestifex.ee


Projekt on rahastatud
Kontakt
Galina Kušanova
Projektijuht
Phone: + 372 556 290 94
E-mail: galina.kushanova@gmail.com
Keep in touch!
+372 512 0998
learning@vestifex.com
Tuleviku 7 Narva, Estonia