TÄISKASVANUTE KOOLITAJA/ ANDRAGOOGI KOOLITUS ÕPPEKAVA

11.10.2023 - 13.03.2024
õppekeel vene keel
KURSUSE KORRALDAJATE EESMÄRGID

 • toetada täiskasvanute koolitajaid nende professionaalsel arenguteel;

 • toetada täiskasvanute koolitajaid kutseeksamiks ettevalmistamisel;

 • soodustada täiskasvanute õppe kvaliteedi parendamist.
ÕPIVÄLJUNDID
Kursuse lõppedes kursuslane:
 • käsitleb ennast õppijana, käitub enesearengu subjektina
 • tunneb täiskasvanute koolitaja kutsestandardite sisu ning on ette valmistatud täiskasvanute koolitaja kutseeksami iseseisvaks sooritamiseks tasemel, mis vastab osaleja kogemusele
 • tunneb täiskasvanuhariduse terminoloogiat
 • oskab praktikas kasutada erinevaid meetodeid koolituse läbiviimiseks täiskasvanule
 • on arendanud esinemis- ja eneseväljendusoskust ja -rikkust
 • oskab kasutada kaasaegseid IKT vahendeid täiskasvanukoolituses
 • valdab õppeprotsessi ettevalmistamise, läbiviimise, analüüsi ja hindamise oskusi
 • teadlikult planeerib oma arengut
 • ÕPPEKAVARÜHM
  Hariduse ja kultuuri valdkond, kasvatusteadus
  Kutseala: õpetamine
 • KURSUSE KESTUS
  180 akadeemilist tundi, s.h. 146 akadeemilist tundi auditoorne töö ja 34 akadeemilist tundi iseseisev töö (eneseanalüüsi ja koolitaja portfoolio koostamine, individuaalse lõputöö ettevalmistamine)
 • KOOLITUSE MAKSUMUS
  1780 EUR (km-ga)
 • KOOLITUSE KUUPÄEVAD
  11.10.2023 - 13.03.2024
 • METOODIKA
  Koolitusel kombineeritakse paindlikult erinevaid metoodikaid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus: arutelud, töö paarides ja gruppides, ülesannete lahendamine, osalejate esinemised, parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüs. Igal osalejal on võimalus ja tingimused kaasa mõtelda, oma arvamust välja öelda ja analüüsida oma teadmisi ja kogemusi õppetulemuse saavutamiseks. Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. Koolitus on õppijates loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv.
 • ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS
  Koolitus viiakse läbi Vestifex Koolituse õpperuumides. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat (arvuti, dataprojektor, kontoriseadmed, pabertahvel jm) ja õppematerjale.

  Koolitusel on olemas ka e-keskkond osalejate suhtlemiseks, kodutööde esitamiseks ja materjalide jagamiseks.
 • ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED
  Kursusele on oodatud täiskasvanute koolitajad, kes:

  • soovivad ette valmistuda täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kutseeksami sooritamiseks;
  • soovivad arendada oma teadmisi ja oskusi koolituste efektiivsemaks läbiviimiseks.
ÕPPEPROGRAMM, MOODULID

Teemad ja võtmesõnad, tunnid
KOKKU - 180 tundi

1) Andragoogika olemus ja roll (20 tundi)
• Andragoogika olemus, põhimõisted
• Täiskasvanuhariduse roll Eestis
• Andragoogi eetika
• Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kompetentsid
• Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kutsestandardid ning kutseeksami sooritamine
2) Õpiprotsessi kavandamine (22 tundi)
• Õpivajaduste ja -motivatsiooni väljaselgitamine
• Õpikeskkonna kujundamine arvestades täiskasvanud õppija ootusi ja vajadusi
• Ressursside analüüs
• Õppeprotsessi planeerimine, eesmärgi püstitamine, õppesisu ja -meetodite
kavandamine
3) Õpiprotsessi elluviimine (22 tundi)
• Grupi arenguprotsessid ja nende juhtimine
• Visuaalsete abivahendite kasutamine
• Toimetulek raskete osalejatega
• Õppijate arengu toetamine
• Õpiprotsessi tagasisidestamine ja analüüs
4) Esinemisoskused ja sõnumi edastamine (16 tundi)
• Sõna kasutamine sõnumi edastamiseks
• Verbaalne ja mitteverbaalne eneseväljendusoskus, väljendusrikkus
• Kõnekäitumine, keeleline viisakus
• Verbaalne ja mitteverbaalne parakeel
• Enesekehtestamise võimalusi
5) Õppemeetodid täiskasvanukoolituses (32 tundi)
• Meetodite liigitus, valiku põhimõtted
• Aktiivõppemeetodite kasutamine õppeprotsessis
• Koostöömeetodite võimalused
• Tagasisidestamise meetodid
6) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine täiskasvanukoolituses (16
tundi)
• Kaasaegsete tehniliste vahendite kasutamise võimalusi
• Tasuta vahendite ja programmide kasutusvõimalused
• E-keskkonnas materjalide koostamine
• E-õppe võimalused: kavandamine ja elluviimine
7) Koolitaja eneseareng (12 tundi)
• Koolitaja portfoolio kui professionaalse
• enesearengu abivahend
• Füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tasakaalu
• hoidmine koolitajana
• Läbipõlemine
8) Iseseisev töö (34 tundi)
• Eneseanalüüsi koostamine
• Koolitaja portfoolio koostamine
• E-keskkonnas materjalide koostamine
9) Kursuse eksam (6 tundi)
• Portfoolio ja eneseanalüüsi esitlemine
• Lõputöö kaitsmine
Koolitajad
 • M.A. Georgi Skorobogatov
  Andragoogika magister, Tallinna Ülikooli õppejõud, täiskasvanute koolitaja, tase 8; ETKA Andras täiskasvanute koolitaja kutsete hindamiskomisjoni liige.
 • M.А. Natalja Skvortsova
  Psühhoterapeut, psühholoogia magister (Sankt-Peterburgi Ülikool, psühholoogilise korrektsiooni ja isiksuse adapteerimise kateeder), Eesti grupianalüüsi assotsiooni liige ja Euroopa Psühhoterapeutilise Assotsiatsiooni liige (EPTA). Lisakvalifikatsioonid: psühhodünaamiline psühhoteraapia ja grupianalüüs. Grupiterapeut. Geschtalt –teraapia. Humanistlik teraapia. Neurolingvistiline programmeerimine.
 • Jelena Lohmatova
  Koolituse koordinator, 7. taseme täiskasvanute koolitaja, ETKA Andras juhatuse liige, Eesti täiskasvanute õppe Aasta koolitaja (2014), mentor, rahvusvaheliste projektide juht täiskasvanute hariduse alal, (õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine Euroopa Liidu riikides, uute õppematerjalide koostamine, uute õppevormide rakendamine).
 • Julia Dem
  Täiskasvanute koolitaja, tase 7, rahvusvaheliste projektide koordinator, koolitaja ja mitteformaalse õppe spetsialist.
 • Valeria Lavrova
  Ürituste korraldaja, täiskasvanute koolitaja tase 7, koolituste koostaja ja koolitaja (21. sajandi oskused, kommunikatsioon, kollaboratsioon, kreatiivsus, kriitiline mõtlemine). Emotsionaalse intellektri treener, "Free of Bylling" õppekava treener. Hariduseprojektide mentor. Ühiskonnategelane.
Contact
Jelena Lohmatova
CEO
Phone: + 375 512 09 98
E-mail: jelena.lohmatova@vestifex.com